โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ New Lecturers Orientation วันที่ 18 มีนาคม 2564

คณะวิจิรตศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ New Lecturers Orientationวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง FB1307 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนวการการทำงาน สวัสดิการณ์ การวิจัย ให้กับอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาอยู่ในรั้ววิจิตรศิลป์แห่งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณวิจิตรศิลป์รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง ได้ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่อาจารย์ใหม่ "การพัฒนาการสอนโดยต้องเน้นจากผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันการออกแบบวิชาเรียนไม่ใช่ว่าอยู่ที่ผู้สอนอยากสอนอะไรแต่ต้องคำนึงถึงว่าอยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรมากกว่า"