โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Nottingham Ningbo China University ประเทศจีน

โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Nottingham Ningbo China University Autumn Semester 2021

กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กันยายน 2564 – มกราคม 2565

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้

IELTS 6.5,

TOEFL (paper based) 575 + TWE ไม่ต่ำกว่า 4.5,

TOEFL (computer based) 232 + TWE ไม่ต่ำกว่า 4.5,

TOEFL (IBT) 88 ขึ้นไป

 

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

  1. 1. Study Plan
  2. 2. Recommendation Letter
  3. 3. Official Transcript (ขอที่สำนักทะเบียน)
  4. 4. Copy of Passport
  5. 5. Passport size photo
  6. 6. Copy of English language test result

 

คณะมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษาถึง มช. ได้ 1 คน

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์

ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

ภายในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

 

*โปรดนัดหมายก่อนเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักงาน

 

หมายเหตุ – เนื่องจากยังคงมีการระบาดของโรค COVID – 19 การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในภายหลัง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

*โปรดนัดหมายก่อนเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักงาน

 

** ปรึกษาข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

  1. 1. Inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  2. 2. Email: info@finearts.cmu.ac.th
  3. 3. โทร. 053944829

 

ประชาสัมพันธ์โดย

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์