โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2021)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2021)

Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ประเภทของโครงการ

  1. Special Auditing Students สำหรับปริญญาตรี
  2. Special Research Student สำหรับปริญญาโท

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

  1. 1 เทอม (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  2. 1 ปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เอกสารประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดไฟล์ที่ https://qrgo.page.link/cGynK)

(a) Application for Admission of Exchange Student & Questionnaire for Certificate of Eligibility in October 2021(Form 1) [Excel] *แนบรูปในไฟล์ excel ได้เลยที่ Form 1-1.
(b) Questionnaire sheet of Faculty of Humanities, Law and Economics and Graduate School of Humanities and Social Sciences【Form 2】 [PDF] (เฉพาะคนที่เลือกคณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (ป.โท) *ส่วนที่ต้องให้ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น ให้เขียนด้วยลายมือ)

(c) Questionnaire sheet Graduate School of Humanities and Social Sciences【Form 3】 [PDF]

(เฉพาะคนที่เลือกคณะมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (ป.โท) *ส่วนที่ต้องให้ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น ให้เขียนด้วยลายมือ)

(d) Questionnaire sheet of Faculty of Engineering and Graduate School of Engineering (Form 4) [PDF] (เฉพาะคนที่เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์)

(e) Certificate of enrollment (ขอที่สำนักทะเบียน)

(f) Academic transcript (ขอที่สำนักทะเบียน)

(g) Recommendation Letter (ให้อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีเป็นผู้เขียนจดหมายแนะนำ)

หัวจดหมาย “To President of Mie University”

(h) Copy of passport (ถ้ายังไม่มีส่งทีหลังได้)

(i) Copy of Japanese-Language Proficiency Test Certificate of Result and Scores (ถ้ามี)

(j) Mie University Scholarship Application Form, October 2021 (Form 5) [PDF]

(k) Original Certificate of Scholarship or copy of original (ในกรณีที่มีแหล่งทุนอื่นสนับสนุน)

(l) Certificate of Health (Form 6) [PDF] พิมพ์แบบฟอร์ออกมาแล้วนำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลใดก็ได้ โดยต้องมีแพทย์เป็นผู้ตรวจลงนามในแบบฟอร์ม

(m) Checklist (Form 7-1, 7-2)  [PDF] (เอกสารฉบับนี้ หน่วยวิเทศฯ จะเป็นผู้จัดทำ หลังจากตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้ว)

 

กำหนดส่งเอกสาร ที่หน่วยวิเทศฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

กรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ https://qrgo.page.link/cGynK

 

*เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

 

สอบถาม / ขอข้อมูล / ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครที่

พี่วิ เมวิกา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829 หรือ inbox มาที่ https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

 

ประชาสัมพันธ์โดย

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์