โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Taiwan Normal University, Taiwan

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Taiwan Normal University, Taiwan

 

ระยะเวลาของโครงการ

เลือกได้ระหว่าง 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา ดังนี้

  1. 1. 1 เทอม เลือก Fall Semester ระหว่าง กันยายน 2564 –มกราคม 2565
  2. 1 เทอม เลือก Spring Semester ระหว่าง กุมภาพันธ์ 2565 – มิถุนายน 2565
  3. 1 ปีการศึกษา ระหว่าง กันยายน 2564 – มิถุนายน 2565

 

นักศึกษาที่สมัครได้
1. นศ. ป.ตรี ปี 1 – ปี 3 หรือปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี
2. นศ. ป.โท – ป.เอก ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 80 หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัคร
1.Application Form
2.Study Plan (เรียงความแผนการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษความยาว 800 – 1,000 words)
3.Research Plan (สำหรับ ป.โท – เอก*) (เรียงความแผนการทำงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษความยาว 800 – 1,000 words)
4.Letters of Recommendation (หนังสือแนะนำจากอาจารย์  – ภาษาอังกฤษ)
5.Official Transcript (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
6.Official Enrollment Certificate (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
7.Copy of Passport (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (ที่มีรูปภาพ))
8. proof of language proficiency (if any) (เอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษ / ภาษาที่สาม (ถ้ามี))

ข้อมูลสาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
http://courseap.itc.ntnu.edu.tw/acadmOpenCourse/CofopdlEngTauhtGridCtrl

 

อ่านเอกสารแนะนำโครงการแลกเปลี่ยน
http://inter.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2021-03162021036BT3K2YO.pdf

http://inter.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2021-0316202103CFBM8F51.pdf

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

 

ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิเทศฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053944829
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE