โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences, The Netherlands

โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences, The Netherlands

*มีสาขาด้าน Fine Arts and Design

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 3 (หรือ 4 ในหลักสูตร 5 ปี)
    2. คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

 

ระยะเวลาเข้าเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน         

1 ภาคการศึกษา (สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565)

1 ปีการศึกษา (สิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.Application Form

2.Copy of your valid passport สำเนาหน้าพาสปอร์ต

  1. 3. Copy of academic transcript ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
  2. 4. Copy of a language certificate เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า หรทือ แบบฟอร์ม English Language Proficiency Statement (เอกสารรับรองความสามารถทางภาษา)

Portfolio ผลงานศิลปะ (PDF) หรือหากเป็นงานที่มีภาพเคลื่อนไหวขอให้เตรียมลิ้งค์ที่สามารถดาวน์โหลดได้และสามารถเปิดใน window media player หรือ Quick time player

 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

  1. โปรแกรมย่อย https://publicaties.avans.nl/int-l-exchange-programmes/exchange-programmes
  2. Application Form https://www.mediafire.com/file/p3w679l1aac9tpw/Application+form+Avans+University+of+Applied+Sciences.doc/file

 

กำหนดส่งเอกสาร

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

-Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.

-inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

-email: info@finearts.cmu.ac.th

-โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ:

– เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

– นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง