โครงการ Inside FOFA

“โครงการ Inside FOFA”

“โครงการ Inside FOFA”

เพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ แผนการบริหารของผู้บริหาร รวมถึงร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนคณะวิจิตรศิลป์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดการดังนี้

1. สำหรับบุคลากรสำนักงาน สำนักวิชาการบัณฑิตและสหวิทยาการศึกษา และภาควิชาศิลปะไทย

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 1307 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์

2. สำหรับบุคลากรภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 1308 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์

3. สำหรับบุคลากรภาควิชาทัศนศิลป์

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้น 3 อาคารโรงประลองประติมากรรม