♬ บทเพลงเฉลิมฉลอง 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎼🥁🎧บทเพลงเฉลิมฉลอง 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ควบคุมการผลิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค
สาขาศิลปการแสดง อำนวยการผลิต โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่