การสมัครเข้าศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้ดำเนินการสอนและการวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว คณะวิจิตรศิลป์ได้ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพที่จะชี้นำสังคม ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions ระดับปริญญาโท เป็นไปตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

โครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง) โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 20 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 12 ตุลาคม 2555 สถานที่รับสมัคร: หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบวันและเวลา: ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ปี 2556 | pdf รายละเอียดเพิ่มเติม: ใบสมัครโครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม ปี 2556 | pdf รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการพิเศษรับนักศึกษาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 25 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 12 ตุลาคม 2555 สถานที่รับสมัคร: หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบวันและเวลา: ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ปี 2556 | pdf รายละเอียดเพิ่มเติม: ใบสมัครโครงการพิเศษศิลปะการถ่ายภาพ ปี 2556 | pdf รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 8 คน สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 7 คน สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 10 คน สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | รับจำนวน 8 คน สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 15 คน สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 25 คน สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 15 คน สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 16 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีี รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 2 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬา รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 5 คน สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 2 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการเด็กดีมีที่เรียน รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการพิเศษรับนักเรียนผู้พิการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 4 คน สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 1 คน สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 1 คน สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 3 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการพเศษรับนักเรียนผู้พิการ รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0

 

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 20 คน สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 20 คน สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 20 คน สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | รับจำนวน 20 คน สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 25 คน สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 25 คน สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 25 คน สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 24 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน กันยายน ของทุกปี สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 9 คน สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 9 คน สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 9 คน สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | รับจำนวน 12 คน สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 5 คน สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 13 คน สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 10 คน สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 5 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ตรวจสอบวันและเวลา: ระบบรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม: ระบบรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาทัศนศิลป์ | แผน ก1 รับจำนวน 10 คน | แผน ก2 รับจำนวน 15 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: เป็นไปตามกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หลักสูตรภาคพิเศษ (สาขาวิชาร่วม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 35 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: เป็นไปตามกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรภาคพิเศษ (สาขาวิชาร่วม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม | รับจำนวน 25 คน ผู้ดำเนินการรับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาการรับสมัคร: เป็นไปตามกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th ตรวจสอบวันและเวลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

 

สอบถามเพิ่มเติม (ปริญญาตรี) หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-94-4812 | โทรสาร: 053-94-4805 email: tanita@finearts.cmu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-94-2405 | โทรสาร: 053-94-2413

 

กลับไปข้างบน

 

 

Marka tescili protez sa