งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์เป็นส่วนงานหนึ่งในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันงานวิเทศสัมพันธ์พยายามเปลี่ยนบทบาทจากวิเทศสัมพันธ์เชิงรับ เป็นวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสร้างเครือข่ายกับนานาชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงอีกนัย หนึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคณะ วิจิตรศิลป์ให้ก้าวไปสู่การยอมรับของประเทศกลุ่มอาเซียนตามนโยบายของคณะ วิจิตรศิลป์ในปัจจุบัน ในการสร้างเครือข่ายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความ สัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศนั้น ก็เพื่อผลักดันการเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างรากฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคม เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นขุมพลังทางปัญญาของประเทศโลกตะวันออกที่เข้มแข็ง มั่นคง และสามัคคีกลมเกลียว

ภาระงานของงานวิเทศ สัมพันธ์
1. ประสาน งานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ
2. อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงบุคลากรชาวต่างประเทศ

ที่ร่วมงานกับคณะวิจิตรศิลป์
3. ประสานงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศและ

องค์กรระดับนานาชาติ
4. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากทั้งในและนอกประเทศ ในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงทุนการ
ทำวิจัยและทุนการศึกษาระดับ Post Doctorial
5. ต้อนรับเจ้าหน้าที่และอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมคณะ วิจิตรศิลป์
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเพื่อศึกษาในสาขาวิชา ที่เปิดสอนของคณะวิจิตรศิลป์ในระดับต่างๆให้แก่
ชาวต่างชาติผู้สนใจ
7. ให้คำแนะนำในเรื่องศิลปะ-วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ให้กับนักศึกษา และนักวิชาการ
ชาวต่างประเทศ

การติดต่องานวิเทศ สัมพันธ์
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นางสาวจันทร์วิมล แก้วแสนสาย ได้ที่ชั้น 2 สำนักงานเลานุการคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรืออีเมลล์ info@finearts.cmu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 053-944801

Marka tescili protez sa