การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX