พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers ปี 2565