โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตรักต้นฮักด้วยภูมิปัญญาลายรดน้ำ” ภายใต้ “โครงการปลูกจิตรักต้นฮัก” 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย