KM การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการใช้ระบบ CMU Procuremen

ภาพบรรยากาศโครงการ "KM การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการใช้ระบบ CMU Procurement" รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงขั้นตอนการซ่อมครุภัณฑ์ และการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 11.45 น. ณ ห้อง FB1307 จัดโดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่