กิจกรรม QA สัญจร ประจำปี 2558

โครงการกิจกรรม QA สัญจร ประจำปี 2558

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร

โดย

รองศาสตราจารย์อุษณีย์  คำประกอบ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 9B ชั้น 3 ตึกออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์