โครงสร้างองค์กร

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของ คณาจารย์ การบริการวิชาการ/ วิชาการรับใช้สังคม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนงานติดต่อกับต่างประเทศ และจัดทำวารสารวิจิตรศิลป์

งานด้านวิเทศสัมพันธ์

          – โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

          – งานตรวจลงตรา (VISA) ของนักศึกษาและนักวิจัยชาวต่างประเทศ

          – โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

          – ทุนนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

          – งานข้อตกลงความร่วมมือ (MOU / MOA / Agreement)

          – ฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์

          – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิเทศสัมพันธ์

งานด้านบริหารงานวิจัย

          – ทุนวิจัย/วิจัยสถาบัน เงินรายได้คณะ

          – ทุนวิจัย/วิจัยสถาบัน เงินรายได้มหาวิทยาลัย

          – ทุนวิจัย/วิจัยสถาบัน งบประมาณภายนอก

          – งานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

          – ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยของคณะ

          – ทุนหนังสือ/ตำราเงินรายได้คณะวิจิตรศิลป์

          – ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่เหมาะสมกับบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์

          – งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านบริหารงานวิจัย

งานด้านบริการวิชาการ/ วิชาการรับใช้สังคม

          – โครงการบริการวิชาการของคณะที่ได้รับทุนทั้งหมด

          – งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการรับใช้สังคม

          – งานอื่นๆเกี่ยวกับบริการวิชาการ

งานวารสารวิจิตรศิลป์

          – กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานวารสารวิจิตรศิลป์

          – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของคณาจารย์