[เอกสารดาวน์โหลด] คู่มือการรับทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิจิตรศิลป์

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้อัพโหลดคู่มือการรับทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิจิตรศิลป์
พร้อมทั้งเอกสาร / ประกาศ /แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนวิจัย ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 

[เอกสารดาวน์โหลด]

คู่มือ

2566-คู่มือการรับทุนวิจัย

2567-คู่มือการรับทุนวิจัย

 

เอกสารประกอบสัญญา

2566-01-เอกสารประกอบทำสัญญารับทุน (.doc)

2566-01-เอกสารประกอบทำสัญญารับทุน (.pdf)

 

2567-01-เอกสารประกอบทำสัญญารับทุน (.doc)

2567-01-เอกสารประกอบทำสัญญารับทุน (.pdf)

 

เอกสารรายงานความก้าวหน้า

01-หน้าปก-การจัดทำรายงาน (.doc)

02-แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย (งวดที่ 1)

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/แบบฟอร์ม

02-ประกาศ มช. ค่าตอบแทน น.ศ. ช่วยงานวิจัย

03-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

04-แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

05-ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน (บิลไม่สมบูรณ์)

06-แบบฟอร์มรับรองแทนใบเสร็จ (ร้านค้าไม่ออกบิล)

07-ตัวอย่างการเขียน TOR

08-รายงานผลเพื่อปิดโครงการวิจัย

09-แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานวิจัย (ห้องสมุด)

 

การประเมินผลงานสร้างสรรค์ (https://www.finearts.cmu.ac.th/research/2023/02/02/gl-exhibition/)