[เอกสารดาวน์โหลด] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนภายนอก

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้อัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนภายนอก สามารถดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

[เอกสารดาวน์โหลด]

01-01-แบบฟอร์มขอรับทุน

01-02-แบบฟอร์มรับรองของหัวหน้าโครงการ (CMU-Vat Form)

02-01-แบบฟอร์มการขอมอบอำนาจ

02-02-หนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่-e-sig

03-01-แบบฟอร์มขอส่งรายงานวิจัย

03-02-แบบฟอร์มขอเบิกทุน (กรณีรับเงินผ่านคณะ)

04-แบบฟอร์มนำส่งค่าบริหารโครงการ (10%)