Handbook

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/For undergraduate students

สำหรับบัณฑิตศึกษา/For graduate programs

คู่มืออื่นๆ จำแนกตามหัวข้อ

ระดับปริญญาตรี/For undergraduate students
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอนและเทียบโอนหน่วยกิต
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
การขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
การตรวจสอบข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินการศึกษา
การลงทะเบียนกระบวนวิชา
การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด (หลังระยะเวลาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์)
การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนเป็นการวัดและประเมินผล
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด
การขอลาพักการศึกษา
การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา/For graduate programs

สิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ (นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา)
การลงทะเบียนกระบวนวิชา
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย