สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

ในโอกาสที่กระผมได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นห้วงระยะเวลาแห่งการก้าวย่างสู่ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและเครือข่ายต่างๆ ขับเคลื่อนการพัฒนาคณะมาอย่างต่อเนื่อง ในทศวรรษที่สี่ของคณะวิจิตรศิลป์นี้ กระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่นำพาคณะวิจิตรศิลป์ไปสู่สถาบันการศึกษาศิลปะอันดับ 1 ของประเทศ ที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมไปสู่สังคมที่มีสุข ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเชิงรุก การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

 

คณะวิจิตรศิลป์จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ส่งเสริมหลักธรรมมาภิบาล ประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่องค์กร เชื่อมโยงเครือข่ายการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สล่า และศิลปิน ทั้งการบริการรับใช้สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้สูงวัย

 

วาระการปฏิบัติหน้าที่นี้ กระผมและคณะผู้บริหารมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย ขับเคลื่อนคณะวิจิตรศิลป์ไปสู่สถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศ และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตที่ท้าทายนี้ร่วมกันต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม