คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

ผลงานทางศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์

รวมผลงานเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์

นิทรรศการ ACE Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
นิทรรศการ ACE Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
ขอแสดงความยินดี กับ “เอิร์ท” Natchanon Jullamon โฟโต้ มช. รุ่น 8 ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 Young Thai Artist Award 2022 “สาขาภาพถ่าย”
ขอแสดงความยินดี กับ “เอิร์ท” Natchanon Jullamon โฟโต้ มช. รุ่น 8 ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 Young Thai Artist Award 2022 “สาขาภาพถ่าย”
ภาพบรรยากาศ การเปิดงานนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ การเปิดงานนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอเจียร์
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอเจียร์
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐเกาหลี
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับสาธารณรัฐเกาหลี
previous arrow
next arrow
การแสดง Ritual Night ของกลุ่มศิลปินนักดนตรีนักแสดงในนามคณะวิจิตรศิลป์ คณะสื่อสารมวลชน และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแสดง Ritual Night ของกลุ่มศิลปินนักดนตรีนักแสดงในนามคณะวิจิตรศิลป์ คณะสื่อสารมวลชน และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล ที่ได้รับคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล ที่ได้รับคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)
รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงานยังต่างประเทศ
ขอประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในการเข้าร่วมการแสดงงานยังต่างประเทศ
นิทรรรศการ การแสดงผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
นิทรรรศการ การแสดงผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
A Chip Off the Old Block นิทรรศการผลงานอนิเมชันโดย กรกกฎ ใจรักษ์
A Chip Off the Old Block นิทรรศการผลงานอนิเมชันโดย กรกกฎ ใจรักษ์
เศียรใหญ่ คือ พระศรีสรรเพชญ ? ปลุกวงการประวัติศาสตร์ให้ตื่นอีกครั้ง
เศียรใหญ่ คือ พระศรีสรรเพชญ ? ปลุกวงการประวัติศาสตร์ให้ตื่นอีกครั้ง
previous arrow
next arrow

ข่าวสารคณะวิจิตรศิลป์

ข่าวบริการการศึกษา

มิถุนายน 11, 2567 การโอน/เทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)
มิถุนายน 5, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 : รอบพิเศษ) ANNOUNCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY : ELIGIBLE APPLICANTS FOR INTERVIEW EXAMINATION (SEMESTER 1/2024; SPECIAL ROUND)
เมษายน 30, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 : รอบที่ 2) ANNOUNCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY : ELIGIBLE APPLICANTS FOR INTERVIEW EXAMINATION (SEMESTER 1/2024; 2nd ROUND)
เมษายน 3, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2567 (การรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ)
มีนาคม 15, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

มิถุนายน 8, 2567 ขอความร่วมมือประเมิน 360 องศา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
พฤษภาคม 14, 2567 การพบปะ หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์และผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรม “วิจิตรสัญจร”
มีนาคม 8, 2567 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จากคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
มกราคม 3, 2567 ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นที่ 58 คณะวิจิตรศิลป์ ทุกท่าน ทั้งที่ประสงค์และไม่ประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ประจำปี 2567
กรกฎาคม 12, 2566 ประกาศรับสมัครผู้เช่าประกอบการเชิงพาณิช ภายในพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

พฤษภาคม 14, 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
พฤษภาคม 3, 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้ประชุมแบบติดถาวร จำนวน 197 ตัว โครงการปรับปรุงห้องเรียนบรรยายชั้น 4 อาคารออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 30, 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวีดีโอแบบ Full-Frame จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 30, 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีน (Metal Halide) แบบสำเร็จรูป จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 22, 2567 ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน

มิถุนายน 13, 2567 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220017 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์
มิถุนายน 7, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220017สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ภาควิชาทัศนศิลป์คณะวิจิตรศิลป์
มิถุนายน 4, 2567 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220017 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์
พฤษภาคม 31, 2567 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220032 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
พฤษภาคม 24, 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220017 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

คลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย คณะวิจิตรศิลป์

(สื่อดิจิทัล&มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว การเรียนการสอนและกิจกรรมคณะฯ)