Call for applications: PICAIS University of Passau Germany – Research-in-Residence Fellowship and Research Event Funding

PICAIS University of Passau Germany – Research-in-Residence Fellowship and Research Event Funding

 

PICAIS มีความประสงค์สนับสนุนทุน 2 ประเภท คือ Research-in-Residence Fellowship และ Research Event Funding แก่นักวิจัยต่างชาติ

โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับ Strategic Guiding Themes ของ University of Passau ได้แก่

1) Europe and Global Transformation

2) Migration, Sustainable Development and Just Order

3) Digitalisation, Networked Society and (Internet) Cultures

รายละเอียดโดยย่อของทุนทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

  1. Research-in-Residence Fellowship เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยต่างชาติและนักวิจัยของ University of Passau ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ
    เช่น ค่าที่พัก ณ Passau ค่าเดินทาง ค่าสนับสนุนการวิจัย พื้นที่สำหรับปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
  2. Research Event Funding เป็นทุนสำหรับจัดกิจกรรมทางวิชาการ ณ Passau ร่วมกับนักวิจัยของ University of Passau
    เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม
    เช่น การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การจัดกิจกรรม Summer Schools เป็นต้น
    ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับสำหรับวิทยากร ค่าที่พัก ณ Passau ค่าอาหารสำหรับวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม เป็นต้น

 

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถกรอก Application Form (ดังเอกสารแนบ) และส่งไปยัง picais@uni-passau.de ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dr. Stefanie Meister, PICAIS Managing Director ผ่านทาง picais-office@uni-passau.de

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและเอกสารการสมัครทุน PICAIS

https://cmu.to/PICAIS

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่