Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

การบริหารงานและงบประมาณ

O1. แผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

O2. แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-

O3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-

O4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

O5. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O6. ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลแสดงสถิติการให้บริการห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลแสดงสถิติการขอใช้สถานที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-จำนวนการส่งบทความวารสารวิจิตรศิลป์

O7. E-Service

ระบบเช่าพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดซื้อจัดจ้าง

O8. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O9. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

O11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-

O13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-

O14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566

O15. การขับเคลื่อนจริยธรรม

-

การส่งเสริมความโปร่งใส

O16. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ

-

O17. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-

O18. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภายนอก

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O20. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

-

O21. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

-

O22. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O23. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O24. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

-

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O26. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-

O27. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-

O28. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

-

O29. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

-