Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) 2024/2025

Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า
สถาบัน Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD) สาธารณรัฐออสเตรีย
ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทุนศึกษาประจำปีการศึกษา 2567/2568 สำหรับนักเรียน นักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนการศึกษา Franz Werfel Scholarship
เป็นทุนสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวรรณกรรมออสเตรีย
โดยมีระยะเวลา 4-9 เดือนและสามารถขยายระยะเวลาการรับทุนได้ถึง 18 เดือน

2. ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant
เป็นทุนสำหรับนักศึกษาหรือนักวิจัยต่างชาติเพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย
มีระยะเวลา 1-9 เดือน

3. ทุนการศึกษา Ernst Mach Scholarship
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากประเทศนอกภูมิภาคยุโรป
เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย
มีระยะเวลา 4-10 เดือน

4. ทุนการศึกษา Ernst Mach Scholarship ASEA-UNINET
สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเครือข่าย ASEA-UNINET (ยกเว้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม)
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรกรรม สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์
และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาดนตรี
มีระยะเวลา 9-36 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.grants.at/en/

ผู้ที่สมัครรับทุนฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์
ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053-944829

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE