Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Okayama University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2024

Okayama University: EPOK, Exchange Program Okayama Fall 2024

Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

(1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษามาแล้ว 1 ปีการศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย)

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

(3) มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (500PBT / 61 iBT) / IELTS (5.5 overall) หรือเทียบเท่า

 

โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

 

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสาร การสมัคร ดังนี้

  1. Application form
  2. Statement of Purpose
  3. Certificate of Health
  4. Letter of Recommendation
  5. Copy of Official Transcript
  6. Copy of Passport
  7. Copy of language certificate

 

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ส่งเอกสารสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

https://intl.okayama-u.ac.jp/en/inbound/programs/epok/timeline/

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์

ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

โทร. 053-944829

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE