หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN DESIGN

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)
Bachelor of Fine Arts (Design)

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี

ลักษณะการเรียนการสอน

 • นำศักยภาพของพื้นที่ตั้ง (เชียงใหม่/ภาคเหนือ) ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญางานหัตถกรรมมาเป็นฐานในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะทาง : ไม้, ผ้า, โลหะ, เซรามิก, ผลิตภัณฑ์ร่วมกับศิลปิน นักออกแบบทั้งในและต่างประเทศตลอดจนสล่าท้องถิ่นใน Studio ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล

 • มีการบูรณาการหลักสูตรการออกแบบด้านกราฟิกกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้นักศึกษามีมุมมองรอบด้าน สามารถสร้างงานและนำเสนองานได้อย่างครอบคลุม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบ (Designer)

 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) : หัตถกรรม (Craft) หัตถอุตสาหกรรม (Industrial craft) อุตสาหกรรม (Industry)

 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)

 • นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)

 • นักออกแบบสิ่งทอ (Textile Designer)

 • นักออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Designer)

 • นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Designer)

 • นักออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Designer)

 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Product Developer)

 • เจ้าของกิจการ (Business Owner)

 • ผู้กำหนดแนวโน้มผลิตภัณฑ์ (Trend Setter)

 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Producer)