บุคลากร

นายปัณณธร พันกลาง
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววรษา สีสกุล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ ยศเวียง
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน