หน่วยการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร

รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา

ปีการศึกษา 2560           

ปีการศึกษา 2559