ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาประติมากรรม

ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาประติมากรรม วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาประติมากรรม อาคารทัศนศิลป์  คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ