ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาทัศนศิลป์

ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาทัศนศิลป์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ วันพฤหัส ที่ 12 มีนาคม 2558