ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาจิตรกรรม วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม อาคารทัศนศิลป์  คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ