ทุนของคณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์เปิดรับทุน ของคณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

(จำนวนทุน 3 ประเภท) ดังนี้

1. ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนโครงการชุด
  • สมัครขอรับทุนฯ ได้ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2565
  • รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://cmu.to/fofa-fund-set2022
2. เปิดรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำรา/หนังสือ
  • สมัครขอรับทุนฯ ได้ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2565
  • รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://cmu.to/fofa-book2022
3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
  • สมัครขอรับทุนฯ ได้ตลอดปี
  • รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://cmu.to/fofa-journalQ

—  

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829