หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นหลักสูตร 5 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PAINTING

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน
– หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เน้นการศึกษา องค์ความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมตามปัจเจกภาพ สร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีอิสระ และมีการบูรณาการ เชื่อมโยงความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีบริบทของวัฒนธรรมเป็นกรอบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำคุณประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– ศิลปิน
– ผู้สอนศิลปะ
– ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
– พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ