หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม 
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN SCULPTURE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม)
Bachelor of Fine Arts (Sculpture)

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มุ่งเน้นให้การศึกษาศิลปะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอย่างมีคุณค่าทางความงามของสุนทรียภาพ สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถนำความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ได้มาตรฐาน ความเป็นสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ รวมถึงความสามารถทางด้านศิลปะให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างผลงาน เผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำคุณประโยชน์ทางศิลปะมาเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคในประเทศสืบไป
1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
– มีความรู้ทางด้านประติมากรรม ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติอันจะทำให้เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม
– มีความรู้ทางด้านประติมากรรม สามารถเป็นนักวิชาการศิลปะที่มีความก้าวหน้า ทันต่อการพัฒนาของวิทยาการแขนงนี้ พร้อมทั้งรู้จักการวิจารณ์ สามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางด้านประติมากรรม
– สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตามแนวทางและทักษะในการค้นคว้าวิจัยเฉพาะตน
– มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคมโดยรวม

2. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ศิลปิน

  2. ผู้สอนศิลปะ

  3. นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย

  4. ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้านศิลปะ