หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม 
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN SCULPTURE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม)
Bachelor of Fine Arts (Sculpture)

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137  หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มุ่งเน้นให้การศึกษาศิลปะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอย่างมีคุณค่าทางความงามของสุนทรียภาพ สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถนำความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ได้มาตรฐาน ความเป็นสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ รวมถึงความสามารถทางด้านศิลปะให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างผลงาน เผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำคุณประโยชน์ทางศิลปะมาเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคในประเทศสืบไป
1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
– มีความรู้ทางด้านประติมากรรม ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติอันจะทำให้เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม
– มีความรู้ทางด้านประติมากรรม สามารถเป็นนักวิชาการศิลปะที่มีความก้าวหน้า ทันต่อการพัฒนาของวิทยาการแขนงนี้ พร้อมทั้งรู้จักการวิจารณ์ สามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทางด้านประติมากรรม
– สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตามแนวทางและทักษะในการค้นคว้าวิจัยเฉพาะตน
– มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคมโดยรวม

2. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ศิลปิน
  2. ผู้สอนศิลปะ
  3. นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย
  4. ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้านศิลปะ