หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MUSIC AND PERFORMING ARTS

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

หลักสูตรสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดงเป็นหลักสูตรที่รวมกันของงานศิลปะประเภทศิลปะการแสดง (Performing Arts) ที่มีแขนง ศิลปะดนตรี (Music) และแขนงการแสดงด้านการละคร และนาฏกรรม (Dance and Drama) เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ในงานศิลปะด้านการแสดงที่มิได้เน้นตัวตนการเป็นศิลปินเฉพาะนักดนตรีและดารานักแสดง แต่หากมุ่งเน้นพื้นฐานความรู้งานศิลปะการแสดง (Performing Arts) ของทั้งดนตรีและการแสดง ผนวกเข้าด้วยกัน ด้วยความเข้าใจ และอย่างกลมกลืน ภายใต้ลักษณะโดดเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยพื้นถิ่น ที่สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ ด้วยเสน่ห์ดึงดูดสู่สาธารณชน แห่งความเป็นสากลภายใต้ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดงเป็นการผสมผสานกันทั้งทฤษฏี และปฏิบัติในสัดส่วนที่เท่ากัน กล่าวคือ เน้นทั้งในเรื่องของข้อมูลวิชาการ งานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และในด้านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลงานทางด้านศิลปะการแสดง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา นักแสดง นักออกแบบการแสดง ผู้ประพันธ์บท นักออกแบบเสียงประกอบในการแสดง นักวิจัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ออกาไนเซอร์ด้านดนตรีและการแสดง ครูอาจารย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักแสดง นักออกแบบการแสดง ผู้ประพันธ์บท นักออกแบบเสียงประกอบในการแสดง นักวิจัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ออกาไนเซอร์ด้านดนตรีและการแสดง ครูอาจารย์