หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตรภาคปกติ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN

โครงสร้างหลักสูตร (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่นำความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านศิลปะและการออกแบบร่วมกับการเชื่อมโยงและบูรณาการทั้งมิติทฤษฎีและปฏิบัติการทางสุนทรีที่ได้รับมาเป็นฐานความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถอธิบายกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีระบบขั้นตอน วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบให้ประจักษ์ รวมถึงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตร

1. หลักสูตร แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาทางด้านศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางศิลปกรรม
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
3. มีประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะและมีการแสดงผลงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ
5. หากผู้สมัครมีผลภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

2. หลักสูตร แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ข. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางด้านศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางศิลปกรรม
2. มีประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะและมีการแสดงผลงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3. มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ
4. หากผู้สมัครมีผลภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
5. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ค่าธรรมเนียม

420,000 บาท ต่อ หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา (70,000  บาท ต่อ ภาคการศึกษา)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> อาจารย์ผู้สอนศิลปะและการออกแบบในสถาบันอุดมศึกษา
> นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ
> นักเขียนและนักวิจารณ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
> นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ