หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นหลักสูตร 3 ปี (แบบ 2.1)
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เน้นการศึกษาจากรากทางวัฒนธรรมนำมาเป็นทุนในการต่อยอดงานสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู-อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย-นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์และด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม

Link Website : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ