หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตรภาคปกติ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN

โครงสร้างหลักสูตร (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เน้นการศึกษาจากรากทางวัฒนธรรมนำมาเป็นทุนในการต่อยอดงานสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู-อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย-นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์และด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม

Link Website : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ