หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN THAI ART

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย)
Bachelor of Fine Arts (Thai Art)

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

  • เน้นการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองในแนวกว้างและลึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ล้านนา และภูมิภาคอาเซียน ทั้งแบบประเพณีและร่วมสมัย
  • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ 3 กลุ่มวิชา คือการจัดการศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทย และประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสูงขึ้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นกระบวนการวิจัยจากข้อมูลงานศิลปะของจริง การสร้างสรรค์งานตามแนวทางของแต่ละบุคคลในวิชาโครงงานศิลปะไทยเพื่อการสำเร็จการศึกษา
  • สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ ครูอาจารย์ นักเขียน นักวิชาการที่ผลิตงานประวัติศาสตร์หรือสารคดีด้านศิลปะไทยและล้านนา ภัณฑารักษ์และนักบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม ศิลปินและนักออกแบบที่สร้างผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน หรืออาชีพที่มีการนำองค์ความรู้หรือข้อมูลงานศิลปะไทยมาใช้ผลิตผลงาน อาทิ ภาพยนตร์ ละคร การออกแบบตกแต่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และงานโฆษณา เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ครู-อาจารย์ ที่สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  • นักวิจัย-นักวิชาการ ที่ผลิตผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
  • ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒธรรม
  • ศิลปินและนักออกแบบ ที่สร้างผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย
  • พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน ที่มีการใช้องค์ความรู้ หรือข้อมูลงานศิลปะไทย ในการผลิตผลงานแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งพิมพ์ งานโฆษณาและการสื่อสาร เป็นต้น
  • ประกอบอาชีพอิสระ  ที่มีการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาใช้ในการผลิตผลงานหรืองานบริการ