หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MEDIA ARTS AND DESIGN

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

สร้างชุมชนทางวิชาการด้านศิลปะ การออกแบบสื่อ และวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีศักยภาพการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ

Inter-disciplinary Study

การศึกษาเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ศิลปะ การออก แบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมทางสายตา สื่อและ วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งถูกพัฒนาเป็น 5 กลุ่มวิชาการ (Research Lab) ภายใต้หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คือ
(ก) Media Ethnography and Visualizing Culture Study ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานสื่อศิลปะเชิงวิพากษ์ที่ เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลปรับเปลี่ยนสังคมโลกาภิวัฒน์ร่วมสมัย ทั้งในระดับปฏิบัติการชีวิตประจำวันและของโลก โดยสัมพันธ์กับบริบทของโลก ศิลปะร่วมสมัยในระดับสากล
(ข) Media Design ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ใน บริบทการออกแบบสื่อของสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับภาคเศรษฐกิจการเมือง เช่น Advertising, Brand and Branding, Marketing, Communication Study, Media Plan and Management
(ค) 3D Animation in film and cyber Space ศึกษาวิจัย และปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในบริบทสื่อแอนนิเมชั่น สื่อความจริง เสมือน (Virtual Reality) ทั้งในเชิงเทคโนโลยี เนื้อหา และ ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม
(ง) Cyber Space, Web site and Interactive Media, ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในบริบทสารสนเทศ ทั้ง พื้นที่ในสังคมและพื้นที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาเทคโนโลยี เนื้อหา และผลกระทบทางสังคมในบริบทสังคมสารสนเทศโลกาภิวัตรร่วมสมัย

Research Based Education
เน้นการศึกษาอย่างมีดุลยภาคระหว่างทฤษฏีและ การฝึกปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ (Artistic Practice) ทุกวิชามีเนื้อหาเชิงทฤษฏี ประวัติศาสตร์แนวคิด การนิยาม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อในแต่ ละบริบทสังคมวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ บนพื้นฐานวิธีวิทยาการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ (Soft Science) มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ การ เขียนเชิงวิชาการ ที่สัมพันธ์กับการฝึกปฏิบัติการเชิง สุนทรีย์ สอดคล้องกับมาตรฐานและประเด็นการศึก ษาทื่เชื่อมโยงและรู้เท่าทันวิชาการของโลก

New Media Determination
ศึกษาเทคโนโลยีสื่อใหม่ในฐานะกระบวน ทัศน์ของสังคมร่วมสมัย ที่เปลี่ยนแปลง ระบบวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 กระบวนการปรับตัว และการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในสังคมร่วมสมัย เช่น Digital Photography,Interactive Media, Computer Graphic, Computer 3D Animation, Computer Editing for Audio and Visual, Computer for Sound Editing, Web Site and Networks, Interactive Mediaฯลฯ

Critical Thinking and Creativities:
ภายใต้ Brand Idea : New Space for Thinking เป็นพื้นที่เปิดทางการศึกษาเชิงบูรณาการ ภายใต้ ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ ที่เน้นประเด็นการศึกษาเชิง วิพากษ์ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) ในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้ศึกษาสามารถแสวงหาค วามคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ ในแนวทางใหม่ๆ โดยผสมผสานกรอบแนวคิด ทฤษฏี และเทคโนโลยีสื่อ ทั้งแบบดั้งเดิม (Old Media) สื่อใหม่ (New Media) สามารถนำเสนอผลงานในฐานะ Mediaart, Information Design or Internet Art, Audio & Visual In Art or Design, Sound Art or Sound Design, Installation Art or Display Design, Digital Photography in Art or Design, 3D Animation in Art or Design, Advertising, Media Strategy and Management, Visual Culture Studies, Media and Cultural Studies เป็นต้น

Link Website : สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ