หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตรภาคปกติ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
Master of Fine Arts Program in Arts and Design

โครงสร้างหลักสูตร (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน
– หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่นำความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนา เชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ผลงานภาพพิมพ์ ผลงานประติมากรรม ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย และผลงานการออกแบบในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิค การออกแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบผ่านการศึกษา ค้นคว้าคิดวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายกระบวนการคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีระบบเป็นขั้นตอนตามความสนใจ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถกำหนดทิศทางในการวิจัยได้ตามความเหมาะสม

1. หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ

2. หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ข. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แขนง ศิลปะไทยร่วมสมัย ภาคปกติ แบบ 1/ แบบ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา โดยคะแนนค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 2.50

แขนง ศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ แบบ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสาขาวิชาภาพพิมพ์ หรือศิลปะภาพพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพพิมพ์ เท่านั้น โดยคะแนนค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 2.50

แขนง ประติมากรรม ภาคปกติ แบบ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา โดยคะแนนค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าธรรมเนียม

120,000 บาท ต่อ หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา (30,000 บาท ต่อ ภาคการศึกษา)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู-อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิชาการ
> ศิลปิน
> พนักงานของรัฐและเอกชน