ติดต่อเรา

ผู้บริหาร
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา 053 94 4801
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 053 94 4803
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ 053 94 4802
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม
053 94 4802
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
053 94 4835
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053 94 4804
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน 053 94 4804
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณ เกตุเวช 053 94 4804
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ 053 94 4804
สำนักงานคณะ
เลขานุการคณะ คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง 053 94 4811
อาคารสถานที่และยานพาหนะ คุณพงษกร ยาภิระ 053 94 4830
สารบรรณ คุณกันตวิชญ์ โคคล่อง 053 94 4807
บริหารงานบุคคล คุณทัดศรี ชัยเมคา 053 94 4847
การเงินและบัญชี คุณวารุณี ศรีกันชัย 053 94 4809
พัสดุ คุณสโรชา สายสุข 053 94 4810
บริหารงานวิจัย คุณสายชล นพพันธุ์ 053 94 4829
วิเทศสัมพันธ์ คุณเมวิกา หาญกล้า 053 94 4829
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ คุณนิวัติ บุญเลิศ 053 94 4806
ทะเบียนและ ประมวลผล คุณฐานิตา ช่างกิจจา 053 94 4812
เทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ คุณสุรศักดิ์ พรามมา 053 94 4851
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณสมปอง ดีลี 053 94 4814
บัณฑิตศึกษา คุณโศจิวัจน์ ใจสัตย์ 053 94 4806
วางแผนและงบประมาณ คุณรัตนาพร ยศเวียง 053 94 4832
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณวรษา สีสกุล 053 94 4832
บริการห้องสมุด คุณธันย์ชนก อากรปรุ 053 94 4815,4 4816
วารสารวิจิตรศิลป์ คุณวรัทยา เอนันรัตน์ 053 94 4829
สำนักวิชาการบัณฑิต
สำนักงานวิชาการบัณฑิต
โทรศัพท์ คุณพิมลวรรณ  ด้วงฟู 053 94 4855
ภาควิชาศิลปะไทย
สำนักงานภาควิชา
โทรศัพท์ คุณพิชัย กันจินะ 053 94 4817,4 4818
โทรสาร 053 94 4805, 053 21 1724
หัวหน้าภาควิชา
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะไทย 1 053 94 4817,4 4818
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะไทย 2 053 94 4848
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบ 053 94 4853
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 053 94 4823
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาจัดการศิลปะและวัฒนธรรม(ปริญญาโท) 053 94 4849
ภาควิชาทัศนศิลป์
สำนักงานภาควิชา
โทรศัพท์ คุณวิชุตา ติ่งต้อย 053 94 4821
โทรสาร 053 94 4836
หัวหน้าภาควิชา 053 94 4836
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ 1 053 94 4838
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ 2 053 94 4839
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาจิตรกรรม 1 053 94 4837
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาจิตรกรรม 2 053 94 4840
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาประติมากรรม 1 053 94 4820
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาประติมากรรม 2 053 94 4825
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาประติมากรรม 3 053 94 4843
ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาประติมากรรม 4 053 94 4844
ห้องนายช่างเทคนิค คุณรัชกร ชัยเทพ 053 94 4824
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
สำนักงานภาควิชา
โทรศัพท์ คุณจตุพร เรืองฤทธิ์ 053 94 4819
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพและห้องพักอาจารย์ คุณธีร์นวัช โทพิลา 053 94 4819
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ สื่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053 94 4846
หอศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 053 94 4833, 053 90 7169
โทรสาร 053 21 8280
สำนักงานบริการวิชาการ
หอศิลปวัฒนธรรม 053 94 4833, 053 90 7169
ห้องจำหน่ายผลงานศิลปะ 053 94 4823
ศูนย์ศิลป์ลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม 053 94 4850
ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053 94 4827

ติดต่อคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์และโทรสาร สำนักงาน: 053 94 4805, 053 21 1724
อีเมล์: saraban_fofa@cmu.ac.th

การเดินทาง

สถานีรถไฟเชียงใหม่ สามารถใช้รถยนต์สาธารณะ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถใช้รถยนต์สาธารณะ
สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สามารถใช้รถยนต์สาธารณะ