รายนามบุคลากรภาควิชาทัศนศิลป์

รายนามบุคลากรภาควิชาทัศนศิลป์


หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา


สาขาวิชาทัศนศิลป์

อ.ดร. วิภาวี   ปานจินดา


สาขาวิชาจิตรกรรม

รศ. พดุงศักดิ์   คชสำโรง

รศ. กิตติ  มาลีพันธุ์

ผศ.ดร. มรกต  เกษเกล้า

ผศ.ดร. Sebastien  Tayac

ผศ. ชัชวาล   นิลสกุล

ผศ. สงกรานต์  สุดหอม

อ.ดร. RUSHDI  ANWAR

อ.ดร. ศิรประภา  จ่าปะคัง

อ. อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์

อ. อัทร์  พุ่มแตงอ่อน


สาขาวิชาประติมากรรม

รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา

รศ. อุดม   ฉิมภักดี

รศ. สุนทร  สุวรรณเหม

รศ. ปกิต  บุญสุทธิ์

ผศ. ธัชชัย  หงษ์แพง

ผศ. สุทธิศักดิ์   ภูธรารักษ์

อ.ดร.กรินคณา  คงเพชร

อ.ดร.วุฒินท์  ชาญสตบุตร

อ. ธนัชชา ไชยรินทร์

อ. วัชรินทร์  รังกระโทก

 


สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ศ. (เกียรติคุณ) รสลิน กาสต์

ศ. (เกียรติคุณ) พงศ์เดช  ไชยคุตร

รศ. ปกรณ์ภัทร์  จันทะไข่สร

ผศ.ดร. พงศ์ศิริ คิดดี

ผศ. ชัยวุฒิ   ร่วมฤดีกูล

อ.ดร. นพเกล้า  ศรีมาตย์กุล

อ. ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์

อ. ธนิษฐา  นันทาพจน์

อ. อมร ทองพยงค์


สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

ศ. (เกียรติคุณ) อารยา ราษฎร์จําเริญสุข

รศ. ยุพา มหามาตร

ผศ. ศุภชัย   ศาสตร์สาระ

ผศ. โฆษิต  จันทรทิพย์

อ.ดร. Hyun  Mi Roh

อ.ดร. Nikolas Evangelos Kolonias

อ. จุฬาภรณ์   บัวขาว


รายนามเจ้าหน้าที่ภาควิชาทัศนศิลป์

053-944820-21
chanikan.k@cmu.ac.th

คุณชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์

นักช่างศิลป์

053-944840
sirapapha.s@cmu.ac.th

คุณศิรประภา สีตะบุสป์

นักช่างศิลป์

053-944821
supit.b@cmu.ac.th

คุณสุพิศ บุญธรรม

นักช่างศิลป์

053-944821
wichuta.t@cmu.ac.th

คุณวิชุตา ติ่งต้อย

นักจัดการงานทั่วไป

053-944821
thiphanan.s@cmu.ac.th

คุณทิพานัน ศรีอุดม

นักจัดการงานทั่วไป

053-944821
prawwanit.j@cmu.ac.th

คุณแพรววนิต ใจชุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

053 944824
ratchagon.c@cmu.ac.th

คุณรัชกร ชัยเทพ

พนักงานช่าง