รายนามบุคลากรภาควิชาทัศนศิลป์

รายนามบุคลากรภาควิชาทัศนศิลป์


หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา


สาขาวิชาทัศนศิลป์

อ.ดร. วิภาวี   ปานจินดา


สาขาวิชาจิตรกรรม

รศ. เกศ  ชวนะลิขิกร

รศ. พดุงศักดิ์   คชสำโรง

รศ. กิตติ  มาลีพันธุ์

ผศ.ดร. มรกต  เกษเกล้า

ผศ.ดร. Sebastien  Tayac

ผศ. ชัชวาล   นิลสกุล

ผศ. สงกรานต์  สุดหอม

053-944840
rushdi.anwar@cmu.ac.th

อ.ดร. RUSHDI  ANWAR

053-944840
siraprapha.japakhang@cmu.ac.th

อ.ดร. ศิรประภา  จ่าปะคัง

053-944840
torrey.montana@cmu.ac.th

อ. MONTANACOLL TORREY

053-944840
apirak.j@cmu.ac.th

อ. อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์

053-944840
att.poomtangon@cmu.ac.th

อ. อัทร์  พุ่มแตงอ่อน


สาขาวิชาประติมากรรม

รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา

รศ. อุดม   ฉิมภักดี

รศ. สุนทร  สุวรรณเหม

รศ. ปกิต  บุญสุทธิ์

ผศ. ธัชชัย  หงษ์แพง

ผศ. สุทธิศักดิ์   ภูธรารักษ์

053-944840
krynkana.k@cmu.ac.th

อ.ดร.กรินคณา  คงเพชร

053-944840
wuttin.ch@cmu.ac.th

อ.ดร.วุฒินท์  ชาญสตบุตร

053-944840
thanatcha.chairin@cmu.ac.th

อ. ธนัชชา ไชยรินทร์

053-944820
vatcharin.rang@cmu.ac.th

อ. วัชรินทร์  รังกระโทก

 


สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ศ. (เกียรติคุณ) รสลิน กาสต์

ศ. (เกียรติคุณ) พงศ์เดช  ไชยคุตร

รศ. ปกรณ์ภัทร์  จันทะไข่สร

รศ. ยุพา มหามาตร

053-944821
pongsiri.k@cmu.ac.th

ผศ.ดร. พงศ์ศิริ คิดดี

ผศ. ชัยวุฒิ   ร่วมฤดีกูล

053-944840
nophaklao.sr@cmu.ac.th

อ.ดร. นพเกล้า  ศรีมาตย์กุล

053-944848
trirat.sri@cmu.ac.th

อ. ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์

053-944848
thanistha.nuntha@cmu.ac.th

อ. ธนิษฐา  นันทาพจน์

053-944840
Amorn.t@cmu.ac.th

อ. อมร ทองพยงค์


สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

053-944838
araya.r@cmu.ac.th

ศ. (เกียรติคุณ) อารยา ราษฎร์จําเริญสุข

053-944840
supachai.sa@cmu.ac.th

ผศ. ศุภชัย   ศาสตร์สาระ

053-944821
kosit.juntaratip@cmu.ac.th

ผศ. โฆษิต  จันทรทิพย์

053-944821
hyun.mi@cmu.ac.th

อ.ดร. Hyun  Mi Roh

053-944821
kolonias.nikolas@cmu.ac.th

อ.ดร. Nikolas Evangelos Kolonias

053-944821
julaporn.b@cmu.ac.th

อ. จุฬาภรณ์   บัวขาว


รายนามเจ้าหน้าที่ภาควิชาทัศนศิลป์

053-944820-21
chanikan.k@cmu.ac.th

คุณชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์

นักช่างศิลป์

053-944840
sirapapha.s@cmu.ac.th

คุณศิรประภา สีตะบุสป์

นักช่างศิลป์

053-944821
supit.b@cmu.ac.th

คุณสุพิศ บุญธรรม

นักช่างศิลป์

053-944821
nitchakan.s@cmu.ac.th

คุณณิชกานต์ สุนันตา

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821
wichuta.t@cmu.ac.th

คุณวิชุตา ติ่งต้อย

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821
thiphanan.s@cmu.ac.th

คุณทิพานัน ศรีอุดม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821
prawwanit.j@cmu.ac.th

คุณแพรววนิต ใจชุ่ม

พนักงานปฏิบัติงาน

053 944824
ratchagon.c@cmu.ac.th

คุณรัชกร ชัยเทพ

พนักงานช่าง