หัวหน้างาน

 

d3ffad0ca062

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
@cmu.ac.th
053 94 4847

asawinee02

คุณฐานิตา ช่างกิจจา
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
tanita.c@cmu.ac.th
053 94 4812

asawinee02

คุณเมวิกา หาญกล้า
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
meviga.h@cmu.ac.th
053 94 4829

asawinee02

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
@cmu.ac.th
053 94 4832

asawinee02

คุณฆนาวรี เจียตระกูล
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
kanawaree.j@cmu.ac.th
053 94 4809