แจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of Customer)

คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริต


การร้องเรียนควรมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

  1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

  2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน

  3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด

  4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด

  5. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล และอีเมล (e-mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

  6. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะระบุหรือแสดงตัวตน เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอาจไม่ถูกนํามาพิจารณาดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือจะพิจารณาให้ความสําคัญในระดับที่น้อยกว่าเรื่องร้องเรียนที่ระบุตัวตน