กิจกรรม “ตลาดคุณธรรม” FINE ARTS MARKET

กิจกรรม “ตลาดคุณธรรม” FINE ARTS MARKET มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงใต้บันไดชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่องาน ให้มีการเลือกสินค้าและจ่ายเงินตามราคาสินค้าที่ผู้จำหน่ายติดราคาไว้ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานนำพืชผักสวนครัว ของใช้อุปโภคที่มีมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน หรือวางจำหน่ายในราคาที่เป็นมิตร โดยติดราคาที่สินค้า พร้อมจัดเตรียมกล่องรับเงินหรือ QR Code บริเวณตะกร้าขายสินค้า