คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญชวญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ด้วย ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ จะดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) โดยให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องไปยังแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ดังนั้น จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้เชิญ รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา และ อาจารย์ ดร.พรมณี ขำเลิศ วิทยากรประจำหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐระดับกรมด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้มีความเข้าใจ หลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และเป็นการจัดกิจกรรรมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร ทำการทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน ร่วมกันกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิจิตรศิลป์ นำไปจัดทำสาระสำคัญของแผน รวมทั้งแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องเรียน FB 1308 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 คณะวิจิตรศิลป์

จึงขอเชิญชวญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่าน ระบบ Zoom เพื่อร่วมเรียนรู้ในการจัดทำแผน และร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนของคณะวิจิตรศิลป์