คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่โครงการวิจัย “โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้จากดอกไม้และใบไม้บูชาที่เป็นวัสดุทิ้งแล้ว”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่โครงการวิจัย “โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้จากดอกไม้และใบไม้บูชาที่เป็นวัสดุทิ้งแล้ว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมทั้งคณะทำงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมนักออกแบบ นำร่องลงพื้นประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้จากดอกไม้และใบไม้บูชาที่เป็นวัสดุทิ้งแล้ว โครงการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก (ล้านนาสร้างสรรค์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้กับดอกไม้และใบไม้บูชาที่เป็นวัสดุทิ้งแล้วในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของใช้ และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหลังส่งต่อรุ่นสู่รุ่นต่อไป

 

โดยการลงพื้นที่ยังชุมชนบ้านแม่อารีย์ทอผ้า ตำบลปงห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และสอบถามความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ในโครงการฯ