คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ “งดรับ” ของขวัญ ในเทศกาลเทศกาลต่าง ๆ ขอขอบคุณทุกไมตรีจิตที่ดีแก่กัน โดยร่วม “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ “งดรับ” ของขวัญ ในเทศกาลเทศกาลต่าง ๆ ขอขอบคุณทุกไมตรีจิตที่ดีแก่กัน โดยร่วม “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร”

❌? No Gift Policy ?❌
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ “งดรับ” ของขวัญ ในเทศกาลเทศกาลต่าง ๆ ขอขอบคุณทุกไมตรีจิตที่ดีแก่กัน โดยร่วม “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร”
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมสร้างมาตรฐานที่ดี ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน