คน + ความคิด = นวัตกรรมชีวิต

สื่อนำเสนอรายวิชา นวัตกรรมในงานศิลปะและการออกแบบ

จัดทำโดยนักศึกษา หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (รุ่น3)

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่