ทุนการศึกษา Ochanomizu University MEXT Scholarships

Ochanomizu University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Ochanomizu University MEXT Scholarships ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา เพื่อทำวิจัย ณ Ochanomizu University โดยผู้ที่ได้รับทุนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสูงสุด 146,000 เยนต่อเดือน การเดินทางไป-กลับยังประเทศญี่ปุ่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. 1. เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 1986 เป็นต้นไป
  2. 2. เป็นนักศึกษาเพศหญิง
  3. 3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  4. 4.มีผลคะแนนระดับN2 ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) scale ระดับ B2 ขึ้นไป TOEFL iBT 72 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
  5. 5. เป็นผู้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง
  6. 6. หากได้รับการจัดสรรทุนจะต้องสามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564
  7. 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนMEXT ในโครงการอื่นๆ
  8. 8. หากผู้สมัครเคยเป็นผู้รับทุนMEXT มาก่อน จะต้องเว้นระยะห่างจากการรับทุนครั้งล่าสุดอย่างน้อย 3 ปี
  9. 9. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น

 

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1) Application for Japanese Government

2) Field of Study and Study Program

3) Supervisor Application form

4) Recommendation letter to the president of Ochanomizu University from a dean

5) Photocopy of passport (ID page)

6) One photo taken within the past six months

7) Official academic transcript

8) The graduation certificate or a certified copy of diploma obtained from the last university

9) Abstracts of theses

10) Proof of linguistic ability

 

นักศึกษาสังกัดคณะวิจิตรศิลป์ กำหนดส่งเอกสารภายใน 8 ก.พ. 64 ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ

แนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่