ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และแบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY
NAME LIST FOR DOCTORAL DEGREE PROGRAM
IN ARTS AND DESIGN TYPE 1.1 AND TYPE 2.1
(SEMESTER 1/2021; 2nd ROUND) INTERVIEW