ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220034 สังกัด หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อ